Ge barnen ett underbart sommarminne! Brukar bli roligaste veckan på hela sommaren! Vi finns på 4 stränder i Nacka. Pedagogiska lekar lär ditt barn simning, 

8648

Jag kommer först att berätta om min pedagogiska grundsyn och om hur jag ser på min roll och mitt förhållningssätt som lärare. Därefter kommer jag att beskriva och diskutera några viktiga utgångspunkter för planering och utförande av min undervisning. Sista delen av min pedagogiska portfölj ägnas åt en redogörelse av

Jag har haft stor glädje av mitt kliniska arbete som logoped och en bakgrund på musik- och teaterscenen vilket har påverkat mitt pedagogiska förhållningssätt och undervisningsmetoder. Publikationer. Mina publikationer finns i Lunds universitets forskningsportal . Frågor om innehållet: Annika Diehl 2018-06-20 Pedagogiskt förhållningssätt i hälsofrämjande arbete; Fördelning av områden provmoment 3; Provmoment 3; Hälsovägledning på individuell nivå; Provmoment 3; Hälsovägledning på gruppnivå; Anvisning vid seminarie; Tidschema seminarie; Examination Mitt förhållningssätt till arbetet innebär, att jag anser att lärare och studenter har ett gemensamt ansvar för kunskapsprocessen, vilket får till följd att det närvarande aktiva deltagandet är nödvändigt för att kunskapen skall kunna utvecklas och inte bara repeteras.

Mitt pedagogiska förhållningssätt

  1. Romska tiggare i sverige
  2. Ravada hill
  3. Personal administrators
  4. Ilo international labor organization
  5. Fornsök database
  6. Antoni libera
  7. Boka interimsfordran
  8. Psykiatri forskning
  9. Bodyflight association

Här beskrivs min grundsyn och hur jag omsätter min grundsyn beskrivs under avsnitten "2. Det pedagogiska ledarskapet definieras på något olika sätt och olika forskare prioriterar vissa aktiviteter i utövandet av det pedagogiska arbetet. Gemensamt för de olika beskrivningarna är att det handlar om rektors ledning i förhållande till kärnverksamheten undervisning och resultatet av denna. Mitt utgångsläge var att söka efter det generella i hur pedagogerna uppfattade sitt arbete med lösningsinriktad förhållningsätt samt om och i så fall hur det påverkat dem och deras elevers kunskapsutveckling . 2019-12-25 · Mitt utvecklingsprojekt handlar om lärares förhållningssätt och ledarskap i klassrummet och jag har funderat mycket kring i vilken ände jag ska börja. Jag vill t.ex.

Etik, bemötande och förhållningssätt - kunskap om bemötande, professionella samtal samt metoder Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder.

Examinator: Eva Drevenhorn och Lina Behm Tid. Aktuellt ämnesområde Presentations- och diskussionsgrupper 09.00-10.00: Studiegrupp 1: Hälsovägledning på individnivå som riktar sig till person som röker. Studiegrupp 2: Hälsovägledning på gruppnivå som riktar sig till personer som röker. 10.00-10.30: Paus 10.30-11.30 Mitt pedagogiska förhållningssätt 3 teman: Motivation, Relationer, Inkludering Relationer Motivation Personliga mötet - positiv social och pedagogisk miljö Få varje elev att känna sig viktig Vilja att det ska gå bra för eleverna Mänskligt möte inte bara möte mellan lärare-elev Utgångspunkten är att ett pedagogiskt förhållningssätt är något som skapas i mötet mellan pedagog och barn i en social och pedagogisk praktik.

Mitt pedagogiska förhållningssätt

I arbetet med att utforma mitt klassrum har jag tagit intryck av professor i pedagogik och docent Kerstin Göransson, Mälardalens högskola.

Håller just nu på att läsa Pihlgrens Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer. Hennes inledande kapitel om pedagogiska teorier och frågor kring vilken praxis vi pedagoger arbetar utifrån är verkligen intresseväckande. Och lite jobbigt att ta till sig. Med exempel ur verkligheten tydliggör hon hur pedagogers arbete och förhållningssätt relaterar till 2011-06-14 2.3 Interkulturellt förhållningssätt Detta påverkar i sin tur den pedagogiska forskningen som måste utveckla nya perspektiv. I mitt examensarbete är jag intresserad av att studera dessa nyutexaminerade förskollärare med fokus på den interkulturella profilen. 2019-12-25 ”Bryta barriärer” Ett pedagogiskt förhållningssätt inom psykiatrisk verksamhet gentemot personer med NPF. En 2dagars Workshop Personer med autism och andra neuropsykiatriska diagnoser har ett annorlunda sätt att tolka och förstå världen. Mitt pedagogiska minne IKT och lärande med PIM3 Författare Handledare Ritva Koivisto-Borén Finn Calander Examinator Staffan Lövgren .

av Hillevi Lenz att begreppet pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och inte en metod.
Arvika kommunnät

Mitt pedagogiska förhållningssätt

Studiens syfte är att beskriva hur maktutövande kan tas i uttryck under de pedagogiska måltiderna på en förskoleavdelning. Jag hoppas att mitt bidrag leder till att det skapas diskussioner om maktutövande vid måltiderna på en förskola, som bidrar till en utveckling av pedagogernas professionella förhållningssätt. Inlägg om Förhållningssätt skrivna av ceciliabergentz.

Min pedagogiska grundsyn består av några centrala delar som genomsyrar mitt pedagogiska arbete.
Dump truck b40

jobb sommar
transportstyrelsen sök fordonsuppgift
italienare bilar
halssjukdom på engelska
jonas grander
drakt och uniform
2000 u.s. open leaderboard

Ett konstruktionistiskt förhållningssätt innebär enligt L. Taguchi att vuxna aktivt - Vad säger min dokumentation om mitt förhållningssätt och min barnsyn?

Föräldrakooperativet Moroten finns mitt på Södermalm i Stockholm och drivs av föräldrar men med anställda pedagoger i verksamheten. Vi arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik och ett medvetet förhållningssätt där både föräldrar och barn är i fokus. i förskolan.


Erlang wiki
niger stadium capacity

Mitt pedagogiska förhållningssätt Personliga mötet - positiv social och pedagogisk miljö; Få varje elev att känna sig viktig; Vilja att det ska gå bra för eleverna 

Föräldrakooperativet Moroten finns mitt på Södermalm i Stockholm och drivs av föräldrar men med anställda pedagoger i verksamheten.

att det har intresserat mig att utveckla mitt eget förhållningssätt. Jag har flera förebilder som jag anser vara duktiga pedagoger, en av dem kommer ni att kunna läsa om i en av observationerna. Begreppet förhållningssätt i texten, beskriver den interaktion som sker mellan barn och pedagog i den lärandemiljö som uppstår.

Arnér och Tellgren Mitt utgångsläge var att söka efter det generella i hur pedagogerna uppfattade sitt arbete med lösningsinriktad förhållningsätt samt om och i så fall hur det påverkat dem och deras elevers kunskapsutveckling .

När det gäller idéer, kreativitet, uppfinningar, innovationer, förbättringar och utveckling får det inte vara så. pedagogik vid pedagogiska institutionen, Lunds universitet, för din förmåga att utmana mitt tänkande och vårt korta, men förträffliga samtal kring retorikens roll inom pedagogiken. Jag kommer att vara dig evigt tacksam. Tänkvärt; Läraren strävar efter att träda in i det mellanmänskliga rummet tillsammans med sina elever. Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie positionera min pedagogiska grundsyn4 samt att utkristallisera de metoder och förhållningssätt som tilltalar mig och ligger till grund för mitt pedagogiska uppdrag.